Sektionen för läkemedelslära

ST-utbildning i klinisk farmakologi

Klinisk farmakologi - en enskild basspecialitet

Ämnesområdet omfattar bl.a. grundläggande farmakologi (farmakodynamik, farmakokinetik, läkemedelsmetabolism), läkemedelsanalys och terapikontroll, värdering av läkemedels-biverkningar, missbruk, läkemedelsepidemiologi, klinisk läkemedelsvärdering och klinisk läkemedelsprövning. Forsknings- och utvecklingsarbete i syfte att uppnå bättre läkemedels-behandling är en integrerad del av arbetet inom klinisk farmakologi.

Såhär beskriver socialstyrelsen kompetensen:

Specialiteten klinisk farmakologi karaktäriseras av värdering av läkemedels effekter och säkerhet på individ-, patientgrupps- och samhällsnivå. Vidare ingår såväl förmedling av producentobunden läkemedelsinformation som generering av ny kunskap om läkemedels effekter och bieffekter. Klinisk farmakologi är hälso- och sjukvårdens läkemedelsexpertis, som verkar för evidensbaserad och rationell läkemedelsbehandling.

Utbildningsbok 2015

Utbildningsbok 2008

Var utbildas kliniska farmakologer?

ST-utbildningen är i dagsläget koncentrerad till universitetssjukhusen.

ST-studierektorer

Anders Helldén, Linköping; Anders Kling, Umeå; Anders Mellén, Göteborg; Håkan Melhus, Uppsala; Karolina Nowinski, Stockholm; Margareta Reis, Peter Höglund, Lund

Utvärdering under ST

Välkomna att höra av er med checklistor mm som ni är beredda att dela med er av nationellt!

Delmålsbaserat uppföljningsprotokoll som används i Stockholm

Bedömning av Druglinedokument

Bedömning av TDM-svar

Kompetensmål inom klinisk prövning (rapport av Staffan Rosenborg)

Bedömning av undervisningstillfälle

Bedömning av vårdcentralsföreläsning

Genomförda SPUR-inspektioner

Informationen håller för närvarande på att uppdateras.

2011 Karolinska Universitetssjukhuset

SPUR-inspektörer

Finn Bengtsson, Linköping; Karolina Nowinski, Stockholm; Gabriella Scordo, Uppsala; Susanna Wallerstedt, Göteborg

Länkar till mer information om ST