Sektionen för läkemedelslära

Om Sektionen för läkemedelslära

Välkommen till sektionen för läkemedelslära - en sektion inom Svenska Läkaresällskapet

Medlemmar i Svensk förening för klinisk farmakologi SFKF - en av läkarförbundets specialitetsföreningar - är medlemmar i sektionen för läkemedelslära sedan 2014

Ingår även i Kungliga vetenskapsakademiens nationalkommitté för fysiologi, farmakologi och neurovetenskap

Representant för Sverige i IUPHAR den internationella sammanslutningen inom farmakologi, där vi representeras av Marja-Liisa Dahl och Lars L Gustafsson

Medlem i det europeiska farmakolognätverket EPHAR , där vi representeras av Sara Liin Sara Liin

Bakgrund

Sektionen för Läkemedelslära, som bildades 1907 och är en av Svenska Läkaresällskapets äldsta sektioner, utgör en sammanslutning av personer intresserade av farmakologi (läkemedelslära), klinisk farmakologi och närliggande ämnesområden. Läkemedel utgör en mycket viktig del av behandlingen av flertalet sjukdomar och den omfattande forskningen inom farmakologins olika delområden, från molekylär nivå till kliniska studier, leder till att det ständigt tillkommer nya läkemedel. För att kunna använda läkemedel på bästa sätt krävs att läkare och andra yrkesgrupper har aktuella kunskaper om läkemedels effekter, verkningsmekanismer och öde i organismen samt orsaker till att läkemedels effekter kan variera mellan olika patienter. Sektionens ändamål är att främja:

 • Farmakologins utveckling framförallt genom anordnande av möten med vetenskapliga föredrag och diskussioner.
 • Farmakologin som undervisningsämne
 • Internationellt samarbete i vetenskapliga frågor och utbildningsfrågor inom farmakologiområdet.

Ansökan om medlemskap

Som medlem kan antas den som är legitimerad läkare, blivande läkare, annan medicinsk yrkesutövare eller företrädare för medicinen närstående verksamhet. Medlem som är behörig därtill bör vara ledamot av Svenska Läkaresällskapet. Medlemskap i sektionen beviljas av styrelsen efter personlig ansökan.

Ansökan om medlemskap i Sektionen med beskrivning av utbildning och intresseområde insänds till ordförande.

Styrelsens sammansättning efter årsmötet 2018

Karolina Nowinski, Daniel Pouragheli, Margareta Reis (kassör), Jörn Schneede, Gunnar Schulte, Gabriella Scordo (vice ordförande), Eva Wikström Jonsson (ordförande).

Specialitetsrådet 2018-2020

Magnus Axelsson, Sarah Benkiran, Karolina Nowinski, Georgios Panagiotidis, Jessica Schubert. Eva Tärning

Stadgar och organisation

§ 1 Sektionen utgör en sammanslutning av personer intresserade av farmakologi, klinisk farmakologi, farmakoterapi och närliggande ämnesområden. Den bildades 2000 genom en sammanslagning av Svenska Läkaresällskapets Sektion för Läkemedelslära och Svenska Sällskapet för Farmakologi. 2016 införlivades Svensk Förening för Klinisk Farmakologi.

§ 2 Sektionens ändamål är: - att främja farmakologins utveckling framförallt genom anordnande av möten med vetenskapliga föredrag och diskussioner. - att främja farmakologin som undervisningsämne. - att i samarbete med Nationalkommittén för farmakologi, fysiologi och neurovetenskap tjäna som organ för internationellt samarbete i vetenskapliga frågor och utbildningsfrågor.

 • representera Sverige inom IUPHAR och utse representanter till dess beslutande organ.
 • representera Sverige inom EPHAR
 • att företräda fackliga intressen inom specialiteten klinisk farmakologi, inklusive att bevaka och främja frågor som rör specialistutbildningen i klinisk farmakologi samt att representera Sverige inom EACPT. § 3 Såsom sektion inom Svenska Läkaresällskapet ombesörjer sektionen föredrag vid Sällskapets sammankomster i överensstämmelse med den för Sällskapet gällande arbetsordningen samt avger utlåtande i eller handlägger ärenden som hänskjutits till sektionen. Vid handläggning av sådana ärenden, som även berör annan sektion ska samråd med denna ske. Sektionen ställer sin kompetens till förfogande för Svenska nationalkommittén för farmakologi, fysiologi och neurovetenskap och dess huvudman Kungliga Vetenskapsakademin. Såsom specialitetsförening för Klinisk farmakologi inom Sveriges Läkarförbund avge remissutlåtanden och handlägga andra ärenden som förbundet hänskjuter till föreningen.

§ 4 Sektionens angelägenheter handhas av medlemmarna vid sektionsmöte, styrelsen, revisorerna och valberedningen. Frågor som separat rör specialiteten Klinisk farmakologi ska handläggas av en styrelsemedlem som är vara medlem i ett specialitetsråd som ska finnas vid sidan av styrelsen. Rådet skall för övrigt vara fristående från styrelsen. Det skall bestå av sex specialister eller läkare under specialistutbildning i Klinisk farmakologi. Styrelseledamöter som är kliniska farmakologer kan ingå i specialitetsrådet (svensk förening för klinisk farmakologi). Specialitetsrådet skall ha separat ekonomi.

§ 5 Inom sektionen kan, efter godkännande av styrelsen, bildas underavdelningar för speciella intresseområden.

§ 6 Sektionens räkenskapsår sammanfaller med kalenderår.

Medlemskap

§ 7 Som medlem kan antas den som är legitimerad läkare, blivande läkare, annan medicinsk yrkesutövare eller företrädare för medicinen närstående verksamhet. Medlemskap beviljas av styrelsen efter personlig ansökan. Styrelseledamot ska vara ledamot av Svenska Läkaresällskapet. Medlem som är behörig därtill bör vara ledamot av Sällskapet. Medlem skall vara ansluten till Svenska Läkaresällskapet för att deltaga i beslut i frågor som avses i §3, första stycket, och till Sveriges Läkarförbund för att delta i beslut i frågor som avses i §3, tredje stycket.

Medlem som önskar utträda ur sektionen ska skriftligen anmäla detta till styrelsen.

§ 8 Sektionsmöte kan på styrelsens förslag till hedersmedlem i föreningen utse person med erkänt utmärkta förtjänster inom medicinen eller medicinen närstående områden eller som på ett betydelsefullt sätt främjat sektionens verksamhet. För sådant beslut krävs två tredjedelar av de avgivna rösterna. Hedersmedlem har samma ställning som medlem.

§ 9 Medlem, utom hedersmedlem, är skyldig att erlägga medlemsavgift som bestämts vid sektionsmöte. Medlem som trots påminnelse ej erlagt årsavgift under två år anses ha utträtt ur sektionen.

Sektionsmöte

§ 10 Sektionsmöte är ordinarie eller extra. Ordinarie sektionsmöte hålls en gång årligen vid tidpunkt som styrelsen bestämmer. Extra sektionsmöte hålls när styrelsen finner det lämpligt eller revisorerna eller minst 10 medlemmar skriftligen begär det. Styrelsen kallar medlemmarna till sektionsmöte senast femton dagar före mötet. Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för mötet och om vilka ärenden som ska behandlas.

§ 11 Vid varje sektionsmöte väljs ordförande och sekreterare för mötet och utses två mötesdeltagare att jämte ordföranden justera mötesprotokollet. Vid omröstning har varje närvarande medlem en röst. Omröstning i val är sluten om någon begär det. I övrigt sker omröstning öppet. Vid lika röstetal vinner den mening som mötesordföranden biträder, utom i val, där avgörandet sker genom lottning. Ledamot av Svenska Läkaresällskapet, Kungliga Vetenskapsakademin eller Sveriges Läkarförbund, som inte är medlem i sektionen äger tillträde till sektionsmöten med rätt att delta i förhandlingarna, men inte i besluten. § 12 Vid ordinarie sektionsmöte ska följande ärenden förekomma:

 • Styrelsens verksamhetsberättelse för tiden från närmast föregående ordinarie sektionsmöte.
 • Styrelsens redovisning för den ekonomiska förvaltningen under senast avslutat räkenskapsår, revisorernas berättelse och fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter. Revisionen inkluderar även räkenskaperna för specialitetsrådet för klinisk farmakologi (svensk förening för klinisk farmakologi).
 • Fastställande av medlemsavgift.
 • Val av styrelseledamot i enlighet med § 15.
 • Val av två revisorer och en suppleant för dem.
 • Val till Svenska Läkaresällskapets fullmäktigeförsamling i enlighet med Sällskapets stadgar.
 • Val av en ledamot av valberedningen i enlighet med § 19.
 • Val av specialitetsråd för Klinisk farmakologi.
 • Ärenden som styrelsen förelagt mötet eller som medlen anmält till styrelsen senast två månader före mötet.

Ärenden som inte angivits i kallelsen får inte upptas till avgörande om inte de närvarande är eniga därom.

§ 13 Vid extra sektionsmöte får endast behandlas ärenden som angivits i kallelsen till mötet.

§ 14 Fråga eller frågor som sektionen ska föra upp på fullmäktiges dagordning bör behandlas på ordinarie möte med sektionen och sändas till Sällskapets nämnd minst två månader före ordinarie fullmäktigemöte. Ärende som sektionen vill föra upp till diskussion med Kungliga Vetenskapsakademin bör behandlas vid sektionsmöte.

Styrelsen

§ 15 Sektionens styrelse består av ordförande, vice ordförande, skattmästare, specialitetsföreträdare för Klinisk farmakologi och ytterligare tre ledamöter. Regional spridning skall eftersträvas. Ordförande, vice ordförande samt sekreterare tillika skattmästare väljs för tre år och kan omväljas en eller flera gånger. Övriga ledamöter väljs för tre år med nyval av en ledamot varje år. Om en styrelseledamot väljs till ordförande, vice ordförande eller sekreterare/skattmästare väljs en ersättare som övrig styrelseledamot för dennes återstående mandatperiod. Specialitetsrådet väljs för två år med möjlighet till omval. Ledamöter från samtliga utbildningsorter bör vara representerade. Endast specialister eller blivande specialister i Klinisk farmakologi äger rösträtt i specialitetsrådet.

§ 16 Styrelsen ansvarar för sektionens angelägenheter mellan sektionsmötena och har utöver vad som följer av dessa stadgar - att bereda ärenden som ska behandlas vid sektionsmöte och verkställa av mötet fattade beslut, - att besluta i ärenden som inte kräver ställningstagande av sektionsmöte, - att samråda med andra sektioner inom Svenska Läkaresällskapet och med Kungliga Vetenskapsakademin vid handläggning av ärenden som berör dem, - att underrätta Svenska Läkaresällskapets nämnd om beslut som berör för Sällskapet gemensamma angelägenheter, - att underrätta Svenska Läkaresällskapet och Kungliga Vetenskapsakademin om vilka förtroendemän som utsetts inom sektionen

 • att underrätta Sveriges Läkarförbund om inträden och utträden av medlemmar som är läkare. - att för fastställelse delge Svenska Läkaresällskapet och Sveriges Läkarförbund beslut om förändringar i dessa stadgar

§ 17 Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Ordföranden har skyldighet att sammankalla styrelsen om minst två ledamöter begär det. Styrelsen är beslutsmässig när minst halva antalet ledamöter är närvarande. Omröstning i styrelsen sker öppet. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst. Styrelsen får fatta beslut per capsulam om samtliga ledamöter är ense om beslutet. Styrelsens protokoll justeras av ordföranden.

§ 18 Föreningens firma tecknas av ordföranden eller sekreteraren/skattmästaren var för sig. Styrelseledamot som är specialist i Klinisk farmakologi och ytterligare en medlem i specialitetsrådet tecknar firma var för sig för Svensk förening för klinisk farmakologi.

Valberedning

§ 19 För beredning av val vid sektionsmöten ska finnas en valberedning med tre ledamöter. Två av dessa ska vara specialister i Klinisk farmakologi med uppgift att även ge förslag på specialitetsföreträdare och specialitetsråd. Varje år vid ordinarie sektionsmöte väljs en ledamot för tiden till och med ordinarie sektionsmöte tre år senare. Sammankallande är den av ledamöterna som längst ingått i valberedningen.

Ekonomiskt stöd

§ 20 Företag och organisationer med anknytning till läkemedelssektorn ska kunna stödja sektionens verksamhet genom bidrag. Beslut att ta emot bidrag fattas av styrelsen. Mottagande av bidrag får ej äventyra sektionens integritet.

Stadgeändring

§ 21 Ändring av dessa stadgar kan endast beslutas vid ordinarie sektionsmöte. Ändringsförslaget ska ha redovisats i kallelsen till mötet. För ändring krävs att minst två tredjedelar av de vid mötet närvarande medlemmarna är ense om beslutet. Beslutet träder i kraft sedan det fastställts av Svenska Läkaresällskapet och Sveriges Läkarförbund.